belka z lotk 2

Konkurs ofert na organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Drużyn Kobiet i Mężczyzn

Oferty w formie pisemnej należy nadsyłać listem poleconym do dnia 20 kwietnia 2018 r. (decyduje

data stempla pocztowego) na adres Polskiego Związku Badmintona, ulica Słomińskiego

19/134, 00-195 Warszawa

Ogólne warunki regulaminowe:

1. Prawo organizacji mają członkowie zwyczajni i wspierający PZBad.

2. Sala turniejowa o minimum 6 boiskach spełniająca warunki techniczne dostępna 3 dni (piątek-niedziela).

3. Wpisowe po 300 (trzysta) zł od każdej drużyny.

4. Obsada sędziowska: sędzia główny, zastępca sędziego głównego i po 2 sędziów prowadzących na boisko.

5. Lekarz lub ratownik medyczny obecny w sali podczas Mistrzostw.

Szczegółowe warunki zostaną określone w stosownej umowie.

Kompletna oferta powinna zawierać:

1. List intencyjny od organizatora.

2. Prezentację obiektu, w którym zostaną rozegrane Mistrzostwa.

3. Prezentację miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników Mistrzostw.

4. Opis warunków logistycznych z miejsc zakwaterowania do hali turniejowej.

5. Wersję roboczą zaproszenia uwzględniającą wpisowe, podział nagród.

6. Preliminarz imprezy.

Terminy:

  • Mistrzostwa Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych 17-19 sierpnia 2018
  • Mistrzostwa Juniorów i Młodzików 24-26 sierpnia 2018 
loading...