belka z lotk 2

Zarząd Polskiego Związku Badmintona w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko trenera kadry parabadmintona PZBad

I. Wymagania:

·         wykształcenie wyższe,

·         udokumentowany staż pracy szkoleniowej w badmintonie
·         doświadczenie w pracy z zawodnikami parabadmintona lub osobami niepełnosprawnymi,

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·         dyspozycyjność do wyjazdów na turnieje parabadmintona, 

·         pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia się
 
II. Dokumenty do oferty konkursowej:


1.    List motywacyjny.

2.    Curriculum vitae wraz ze zdjęciem. (prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/”).

3.    Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kopie): dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, trenerskich, kursów, szkoleń, odbytych staży, dokumenty potwierdzające osiągane sukcesy w pracy szkoleniowej w badmintonie 
​i parabadmintonie ​
oraz inne dokumenty wg. uznania kandydata.

4.    Pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia.

5. Dane kandydata, nr. telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny.

6. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 
 

IV.  Miejsce i sposób składania oferty:

1.    Oferty konkursowe należy składać w zaklejonej kopercie, osobiście lub listownie (liczy się data wpłynięcia dokumentów do biura) do dnia 25 stycznia  2018 do godziny 12:00 w siedzibie związku: 

Polski Związek Badmintona

ul. Słomińskiego 19 m 134 

00-195  Warszawa

Z dopiskiem: Konkurs na Stanowisko trenera kadry parabadmintona PZBad

2.    Zgłoszenia wysyłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.

V. Postanowienia końcowe:

·         Przed przystąpieniem do konkursu wytypowani kandydaci mogą być zaproszeni na indywidualne rozmowy.

·         Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu zgłoszeń i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami przedstawi swoją rekomendację do zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Badmintona.

·         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 stycznia 2018 roku

·         Zarząd PZBad zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 
loading...