belka z lotk 2

1. CEL

Celem niniejszego Kodeksu jest:

1.1. zapewnienie i dotrzymanie prawidłowego i sprawiedliwego przebiegu turniejów według przepisów gry i regulaminów sportowych PZBad oraz ochrona praw zawodników i odpowiednich praw PZBad, sponsorów i publiczności;

1.2. utrzymanie dobrego imienia PZBad i nieskazitelności badmintona w Polsce.

2. ZASTOSOWAnie

2.1. Kodeks ten ma zastosowanie do wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach ze współzawodnictwa PZBad.

2.2. Wszyscy zawodnicy stale podlegają Kodeksowi i przepisom badmintona. Każdy zawodnik uczestniczący lub zgłoszony do turnieju według przepisów PZBad musi zaakceptować ten Kodeks, regulaminy sportowe i przepisy gry w badmintona i jest nimi związany.

2.3. Każdy zawodnik popełniający jakiekolwiek wykroczenie z określonych w punktach od 3 do 5 jest uznawany za naruszającego ten Kodeks. Naruszenia Kodeksu stanowią podstawę do wszczęcia postępowania zgodnie z Regulamin Sportowym lub Przepisami Dyscyplinarnymi.

3. wykroczenia przy zgłoszeniach DO GRY

3.1. Nieprawidłowe zgłoszenie.

Zgłoszenie z nieuprawnionego źródła nie może być uwzględnione.

3.2. Spóźnione wycofanie.

Wycofanie po ogłoszeniu losowania.

3.3. Uczestnictwo w innym turnieju.

Rozlosowanie w danym turnieju i uczestnictwo w innym turnieju badmintona podczas danego turnieju.

3.4. Uczestnictwo po zgłoszeniu kontuzji.

Wycofanie się z przyszłego turnieju z powodu kontuzji lub choroby i uczestnictwo w jakimkolwiek turnieju badmintona w okresie pomiędzy datą zgłoszenia kontuzji / choroby a turniejem, z którego zawodnik został wycofany.

4. Wykroczenia na turnieju

4.1. Nieodpowiednie zachowanie.

       4.1.1. Podczas każdej gry oraz w dowolnym momencie turnieju zachowanie niehonorowe lub niesportowe.

  4.1.2. Przed, podczas i po dowolnym meczu niedopełnienie formalności grzecznościowych, jak podziękowanie sędziom, uścisk dłoni z przeciwnikiem, itp. Zawodnik musi podziękować przeciwnikowi, sędziemu prowadzącemu i sędziemu serwisowemu przed opuszczeniem boiska dla świętowania z trenerem czy publicznością swojego zwycięstwa.

4.2. Nieodpowiedni ubiór.

   4.2.1. Ubiór powinien być czysty i właściwy do gry w badmintona.

   4.2.2. Niestosowanie się do wymagań danego turnieju dotyczących ubiorów i reklam.

4.3. Niedokończenie meczu.

Rezygnacja z gry bez uzasadnionej przyczyny.

4.4. Spóźnienie / brak meczu.

Spóźnione przyjście skutkujące brakiem meczu.

4.5. Brak maksimum wysiłku.

Niechęć zwycięstwa przez nie wkładanie maksimum wysiłku w grę.

4.6. Wpływanie na sędziów.

Próba wpływania na decyzje sędziów gestami, rakietą lub słownie.

4.7. Czekanie na porady.

Oczekiwanie na porady podczas gry, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami. Komunikacja każdego rodzaju: dźwiękowa lub wzrokowa pomiędzy zawodnikiem a trenerem może zostać uznana za niedozwolone porady.

4.8. Niedopełnienie obowiązków wobec mediów.

Niedopełnieniem obowiązków wobec mediów jest, jeżeli poproszony zawodnik zignoruje to w poniższych przypadkach:

       4.8.1. Brak uczestnictwa w konferencji prasowej zorganizowanej przed turniejem w przeddzień pierwszego zaplanowanego meczu w grze pojedynczej lub podwójnej lub jakiejkolwiek specjalnej konferencji prasowej podczas turnieju.

       4.8.2. Nieudzielanie wywiadów przy boisku tuż po zakończonej grze niezależnie od jej wyniku (zwycięstwa lub porażki) lub niewypełnienie próśb telewizji o złożenie autografu na kamerze (lub podobnej czynności).

      4.8.3. Jeżeli zawodnik nie jest kontuzjowany lub niezdolny do przyjścia, brak uczestnictwa w konferencji prasowej lub wywiadu zorganizowanego do 30 minut od zakończenia gry niezależnie od jej wyniku (zwycięstwa lub porażki), jeżeli nie przeszkadza to w przygotowaniu zawodnika do następnego meczu. Minimalny czas takiego przygotowania to 25 minut.

       4.8.4. Brak uczestnictwa w wywiadach w studiu telewizyjnym dla promocji turnieju, w którym uczestniczy i ogólnie gry w badmintona. Jeżeli studio jest poza miejscem turnieju wywiad powinien być zorganizowany po ostatnim meczu zawodnika danego dnia lub w dzień bez meczu.

       4.8.5. Brak uczestnictwa w wywiadzie telewizyjnym „oko w oko” (do czterech podczas turnieju). Organizator turnieju ma prawo decyzji o dwóch z tych wywiadów, pozostałe powinny być uzgodnione z zawodnikiem.

       4.8.6. Brak uczestnictwa w promocji turnieju i gry ogólnie. Zawodnik musi być gotów do uczestnictwa w co najmniej jednej imprezie nie przekraczającej jednej godziny (np. składanie autografów, spotkanie z publicznością, odpowiadanie na pytania, itp.).

       4.8.7. Wszelkie imprezy powinny być organizowane po meczach zawodnika w danym dniu. Jeżeli zawodnik gra mecze tylko po godzinie 18 może być wykorzystany tego dnia przed godziną 12. Trening nie jest usprawiedliwieniem braku uczestnictwa w takiej imprezie.

4.9. Niedopełnienie obowiązków wobec sponsora.

Wszyscy zawodnicy, jeżeli zostaną poproszeni, powinni być gotowi do uczestnictwa w:

      4.9.1. Wizytach gościnnych, sesjach autografów lub innych podobnych imprezach ze sponsorem – do dwóch razy po 20 minut podczas turnieju.

      4.9.2. Sesjach fotograficznych. Każda z nich musi być uzgodniona zarówno z PZBad jak i z zawodnikiem i powinna być zorganizowana przy turnieju, w którym ten zawodnik uczestniczy.

4.10. Naruszenie ceremonii wręczania nagród.

Brak uczestnictwa w ceremonii wręczania nagród według ustaleń organizatora turnieju lub niedopełnienie wymagań dotyczących ubioru na tę ceremonię (np. dres czy specjalny uniform).

4.11. Wykroczenia słowne.

Używanie słów powszechnie uznanych i rozumianych w jakimkolwiek języku za przekleństwa, bluźnierstwa lub nieprzyzwoite, a wypowiedziane wyraźnie, wystarczająco głośno aby były usłyszane przez sędziego prowadzącego lub publiczność.

4.12. Wykroczenia wizualne.

Wykonywanie gestów i / lub znaków rakietą czy lotką ogólnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.

4.13. Niszczenie lotki.

       4.13.1. Celowe uderzanie lotki w sposób niebezpieczny lub lekkomyślny na boisku lub w jego otoczeniu, niedbałe uderzanie lotki nie zważając na konsekwencje lub celowe niszczenie lotki.

   4.13.2. Celowe manipulacje przy lotce dla zmiany jej prędkości lub trajektorii lotu.

4.14. Wykroczenia z użyciem rakiety lub innego sprzętu.

Umyślne i brutalne niszczenie lub uszkadzanie rakiety lub innego sprzętu, albo celowe i brutalne uderzanie podczas meczu w siatkę, wykładzinę, stanowisko sędziowskie lub inne urządzenia.

4.15. Wykroczenia słowne.

Wygłaszanie podczas turnieju do sędziego, przeciwnika, innej osoby lub publiczności zarzutów o nieuczciwość albo uwłaczanie, obrażanie lub wypowiadanie się o nich w agresywny sposób.

4.16. Przemoc fizyczna.

Przemoc fizyczna wobec sędziego, przeciwnika, kibica lub innej osoby. Nawet niechcący dotknięcie takich osób może zostać uznane za przemoc fizyczną.

4.17. Niesportowe zachowanie.

Zachowanie w sposób wyraźnie obraźliwy lub szkodliwy dla sportu.

4.18. Wcześniejsze opuszczenie turnieju.

Organizacja podróży w sposób wykluczający udział zawodnika w zaplanowanych meczach lub zakłócający uczestnictwo w testach antydopingowych.

5. SZKOLENIA PROMOCYJNE

Członkowie kadry narodowej PZBad powinni być gotowi, jeżeli zostaną poproszeni, do uczestnictwa w szkoleniach jednodniowo do ośmiu godzin, lub dwudniowo do cztery godzin dziennie na rok. PZBad planuje terminy szkoleń promocyjnych przy turniejach, w których ten zawodnik uczestniczy.

6. INNE wykroczenia

6.1. Zachowanie sprzeczne z duchem gry.

Podejmowanie działań niezgodnych z duchem gry w badmintona. Jeżeli zawodnikowi zostanie udowodnione poważne naruszenie prawa danego państwa, za które kara obejmuje ewentualne pozbawienie wolności, zawodnik może zostać uznany za winnego wykroczenia przeciwko duchowi gry w badmintona. Ponadto, jeżeli zawodnik kiedykolwiek zachowuje się w sposób poważnie narażający na szwank reputację sportu, może zostać uznany za winnego zachowania sprzecznego z duchem gry w badmintona.

6.2. Zakłady bukmacherskie (hazardowe).

Obstawianie czegokolwiek wartościowego w związku z turniejem, w którym zawodnik będzie uczestniczyć lub uczestniczy.

6.3. Łapówki oraz inne przekazywanie pieniędzy.

Proponowanie, wręczanie, zabieganie lub przyjęcie, albo zgoda na proponowanie, wręczanie, zabieganie lub przyjęcie czegokolwiek wartościowego od jakiejkolwiek osoby z zamiarem wpłynięcia na wysiłek zawodnika lub wynik meczu w dowolnym turnieju.

loading...