belka z lotk 2

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW

§ 1
Kolegium Sędziów jest organem powołanym do regulowania i interpretacji
przepisów gry oraz wszystkich spraw sędziowskich i działa na podstawie §
56 Statutu PZBad. Warunki działania Kolegium zabezpiecza Biuro poprzez
Sekretarza Generalnego lub osobę delegowaną przez niego do współpracy z
Kolegium.

§ 2
1. Kolegium Sędziów składa się z pięciu osób i wybierane jest na
Krajowej Naradzie Sędziów z prawem udziału sędziów licencjonowanych,
posiadających pełnie praw sędziowskich 
2. W skład Kolegium wchodzi
Przewodniczący i 4 -członków, a w tym Zastępca Przewodniczącego,
Sekretarz i Skarbnik.
3. Kadencja członków Kolegium trwa 2 lata. 
4.Przewodniczącego Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd Polskiego Związku
Badmintona w drodze uchwały. 
5. Członków Kolegium wybiera się podczas
Krajowej Narady Sędziów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
6. Kolegium dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i
Sekretarza.
7. Z zastrzeżeniem &2, pkt 3 Kolegium Sędziów oraz każdy z
członków Kolegium może zostać odwołany:

1) Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/5 głosów na
wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania,
2) Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Badmintona.
Decyzję o terminie i miejscu zwołania Krajowej Narady Sędziów podejmuje
Zarząd PZBad.

§ 3
Zebrania Kolegium: 
1. zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek
trzech członków, 
2. odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

§ 4
Na czele Kolegium stoi Przewodniczący, który kieruje działalnością
Kolegium przy pomocy Zastępcy i Sekretarza.

§ 5
Do zakresu działalności Kolegium należy:
1. Kierowanie całokształtem spraw związanych z prawidłowym i zgodnym z
przepisami i regulaminami prowadzeniem turniejów.
2. Reprezentowanie sędziów wobec władz Związku.
3. Organizowanie Krajowych Kursokonferencji Sędziów.
4. Prowadzenie ewidencji sędziów.
5. Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Kolegium.
6. Zatwierdzanie obsad sędziowskich.
7. Ocenianie sędziów.
8. Przedkładanie Zarządowi wniosków o charakterze
organizacyjno-administracyjnym w zakresie spraw sędziowskich.
9. Przygotowywanie projektów nowelizacji i interpretacji przepisów gry.
10. Wnioskowanie kar dla zawodników, sędziów, trenerów i działaczy oraz
nagród i wyróżnień dla sędziów.
11. Wykonywanie uchwał Krajowej Narady Sędziów.

§ 6
Rozstrzygnięcia Kolegium we wszystkich sprawach zapadają w formie uchwał.

§ 7
Dla ważności uchwały konieczna jest zwykła większość głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Kolegium. W przypadku równej
ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 8
Zebraniami Kolegium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Zastępca lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 9
Od uchwał Kolegium Sędziów przysługuje tryb odwoławczy określony w
Statucie PZBad.

§ 10
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu ma Kolegium Sędziów PZBad.

§ 11

1. Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd w dniu 17 lutego 2017r. wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2017
2. Traci moc Regulamin Kolegium Sędziów uchwalony 23 września 2016 r.

loading...